نرخ عکاسی

پکیج یک
ده فریم عکس به انتخاب مشتری (فایل اصلی)
۱۶- یک عدد تابلو عکس یادگاری به ابعاد ۲۱
عکاسی با دوربین فول فریم و نور محیط
عکاسی در مکان مورد تایید کارفرما
هزینه: ۱۵۰۰۰۰ هزار تومان
پکیج دوم
پانزده فریم عکس به انتخاب مشتری (فایل اصلی)
۲۰- یک عدد تابلو عکس یادگاری به ابعاد ۳۰
عکاسی با دوربین فول فریم و نور محیط
عکاسی در مکان مورد تایید کارفرما
هزینه: ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان
پکیج سوم
بیست فریم عکس به انتخاب مشتری (فایل اصلی)
۳۰- یک عدد قاب عکس یادگاری به ابعاد ۴۵
عکاسی با دوربین فول فریم و نور محیط
عکاسی در مکان مورد تایید کارفرما
هزینه: ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان
پکیج چهارم
بیست فریم عکس به انتخاب مشتری(فایل اصلی)
۳۰- یک عدد قاب عکس یادگاری به ابعاد ۴۵
عکاسی با دوربین فول فریم و نور پردازی با فلاش های استودیویی
عکاسی در مکان مورد تایید کارفرما
هزینه : ۳۵۰۰۰۰ هزار تومان
پکیج پنجم
بیست فریم عکس به انتخاب مشتری(فایل اصلی)
۳۰- یک عدد قاب عکس یادگاری به ابعاد ۴۵
عکاسی با دوربین فول فریم و نور پردازی با فلاش های استودیویی
یک دقیقه فیلم با کیفیت فول اچ دی
عکاسی در مکان مورد تایید کارفرما
هزینه : ۴۰۰۰۰۰ هزار تومان